VT Farm - шаблон joomla Форекс
 Vitalii Svyrydiuk

Vitalii Svyrydiuk

Адрес сайта:

ТЕМА 20

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Генератор постійного струму складається із статора, якоря та двох підшипникових щитів.
9.Ustrojstvo mashiny postoyannogo toka
Якщо по обмотці збудження статора пропустити постійний струм, то утво­риться магнітне поле. При обертанні якоря його обмотка буде перетинатися магнітним полем статора і в ній індукуватиметься змінна е. р. с., яка за допо­могою колектора і графітних щіток пе­ретвориться на постійну.
10. Ustrij mashini postijnogo strumu
Е. р. с. Е, яка індукується в генерато­рі, прямо пропорційна частоті обер­тання якоря n і магнітному потоку статора Ф.
Як видно з характеристики холос­того ходу, е. р. с. генератора прямо про­порційна струму в обмотці збудження.
Генератори постійного струму бу­вають із збудженням: незалежним, па­ралельним, змішаним.
У генераторі з незалежним збуджен­ням струм на обмотку збудження по­дається від стороннього джерела по­стійного струму. За допомогою рео­стата, ввімкненого послідовно з обмот­кою збудження, регулюють напругу ге­нератора. Як видно із зовнішньої ха­рактеристики цього генератора, із збільшенням навантаження на генера­тор напруга на ньому спадає тільки на 5—6 %.
У генераторі з паралельним збу­дженням частина постійного струму, який виробляє генератор, подається на об­мотку збудження. Ця обмотка ввімкнена паралельно обмотці якоря. Реостатом регулюють напругу генератора. Із збіль­шенням навантаження на генератор з паралельним збудженням напруга па­дає на 8—15 %.
У генераторі із змішаним збуджен­ням є дві обмотки збудження, одна з них увімкнена послідовно з обмоткою якоря, а друга — паралельно. У цьо­му генераторі, підбираючи число вит­ків обмоток збудження, можна досяг­ти, щоб із збільшенням навантаження напруга генератора трохи зростала.
Подивись відео
 
 
Двигуни постійного струму за своєю будовою нічим не відрізняються від генераторів постійного струму.
20.Ustrojstvo tyagovogo elektrodvigatelya
Якщо по обмотці збудження двигуна пропустити постійний струм, то утво­риться магнітне поле статора. Через графітні щітки і колектор підводять постійний струм до обмотки якоря, по якій протікає струм, що взаємодіє з магнітним полем статора і примушує якір обертатися.
За допомогою колектора і графітних щіток змінюється напрямок струму у витках обмотки якоря, коли вони вихо­дять із зони дії одного полюса і входять у зону дії іншого.
Обертовий момент двигуна постійно­го струму прямо пропорційний магніт­ному потоку Ф і струму в обмотці яко­ря Ія.
При роботі двигуна постійного стру­му в обмотці якоря індукується про­тидіюча е. р. с. Епр. Вона буде трохи менша за напругу, прикладену до об­мотки якоря, і спрямована у протилеж­ний бік. Струм, який протікає по об­мотці якоря двигуна, дорівнює різниці напруги U, прикладеної до обмотки якоря і протидіючої е. р. с. Епр, роз­діленій на опір обмотки якоря. Часто­та обертання якоря n двигуна постійного струму прямо пропорційна нап­рузі мережі і обернено пропорційна магнітному потоку статора Ф.
Регулюють частоту обертання якоря, змінюючи струм збудження. Із збіль­шенням струму збудження зростає магнітний потік статора, а частота обер­тання якоря зменшується і навпаки.
У двигунах постійного струму від­буваються такі втрати:
∆Рел електричні, на нагрівання об­моток якоря і збудження;
∆Рмаг магнітні, на розсіювання маг­нітного потоку і утворення вихрових струмів в осерді якоря;
∆Рмех механічні, на тертя у підшип­никах ротора і опір повітря обертан­ню якоря.
Двигуни постійного струму бувають із збудженням: паралельним, послі­довним, змішаним.
У двигунах постійного струму з па­ралельним збудженням обмотка ввімк­нена паралельно обмотці якоря. Рео­стат Rn вмикають у момент пуску, щоб не згоріла обмотка якоря. Реостатом Rр регулюють частоту обертання яко­ря двигуна. Як видно з характеристи­ки цього двигуна, із збільшенням навантаження частота обертання якоря знижується на 3—5 %, а обертовий момент, навпаки, зростає. Недоліком цих двигунів є те, що вони ідуть в рознос при обриві в колі обмотки збу­дження.
 
Подивись відео
 

 

У двигунах з послідовним збуджен­ням обмотка збудження ввімкнена по­слідовно з обмоткою якоря. Реостат Rn.р використовується як пусковий та для регулювання частоти обертання якоря.
Як видно з характеристик цього двигуна, з збільшенням навантажен­ня обертовий момент різко зростає, а частота обертання якоря, навпаки, зменшується. Двигун з послідовним збудженням може йти в рознос при ро­боті без навантаження. У двигуні по­стійного струму із змішаним збуджен­ням одна обмотка збудження ввімкне­на послідовно, а друга — паралельно до обмотки якоря.
Перевага цього двигуна у тому, що він не йде в рознос, недоліком є його складна конструкція.
Двигуни  постійного струму широко застосовують на електро транспорті.
 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ №19

Передивись відео та визнач для себе основні несправності генератора

 

 

 

Діагностика несправностей генератора

Генератор – значущий компонент конструкції будь-якого автомобіля. Пристрій забезпечує постачання електричною енергією багатьох важливих вузлів транспортного засобу. Електрикою, отриманим від генератора, живиться система запалювання, прилади світла, всілякі електронні пристрої, яких у складі сучасного авто безліч. Нарешті, зарядка акумуляторних батарей здійснюється завдяки роботі генераторного модуля. Природно, несправності генератора справляють істотний вплив на ефективність роботи всіх електронних приладів автомобіля, аж до повного блокування працездатності цих приладів.

Основні несправності генератора автомобіля

Основні несправності генератора можуть проявлятися наступним чином:

Шумові ознаки несправності генератора

Підвищений шум генераторного пристрою, як правило, пов’язаний з дефектами підшипникових вузлів. Найімовірніше і в більшості випадків, шум підшипників виникає з причини недостатньої кількості мастила. Такий дефект усувається просто – шляхом додавання мастильного матеріалу в підшипникові вузли. Однак шуміти підшипники можуть і через механічних дефектів – руйнування сепаратора, знос доріжок кочення, провертання зовнішнього кільця в кришці корпусу і т.д. В таких випадках заміна підшипників стає необхідною, так як в противному випадку неминучим стає поява іншого дефекту – дотик ротора і статора, що може викликати обрив обмоток.

Часто поява «виючого звуку є причиною межвіткового замикання статорних обмоток. Надмірний шум генератора може з’являтися через наявність міжвиткових замикань обмоток тягового реле, а також у випадках короткого замикання обмоток на корпусні шину. Несправності контактора запалювання, погані контакти в штекері тягового реле і на акумуляторних клемах також можуть супроводжуватися появою шумових ефектів при роботі.

Недостатній заряд або повна відсутність заряду акумулятора

Так як зарядка акумуляторних батарей безпосередньо пов’язана з роботою генератора автомобіля, дефекти пристрою можуть стати причиною недостатнього заряду або ж повної відсутності заряду. Однак у першу чергу, до того, як починати пошук несправностей генератора, слід переконатися в тому, що:

 • ступінь натягу ременя приводу генератора відповідає нормі;
 • контактні пелюстки електричних проводів забезпечують хорошу якість з’єднання на клемах акумуляторної батареї і на клемах генератора;
 • схема електричного кола від генератора до акумулятора не має пошкоджень;
 • справні всі секції акумуляторної батареї;

Якщо всі перераховані пункти виключають наявність дефектів, можна приступити до обстеження безпосередньо самого пристрою, що виробляє електричний струм, а також переконатися в тому, що регулятор напруги справний і правильно відрегульований.

Як визначити несправність генератора? Загалом-то, досить складно, якщо, наприклад, несправність – це результат межвіткового замикання обмоток. Для визначення такого дефекту потрібна спеціальна апаратура. Нерідко порушується працездатність через замикання обмоток на корпус». Тут наявність замикання можна визначити омметром – приладом, що вимірює опір. За допомогою омметра також визначається цілісність діодного моста, сполучних проводів, наявність контакту власників щіток.
 

Візуальна діагностика несправностей

Часто ті чи інші можливі несправності генератора дозволяє визначити індикатор контролю заряду батарей. Так, якщо в момент включення запалювання індикаторна лампа не світиться, такий стан може супроводжуватися:

 • несправністю акумулятора;
 • несправністю самої контрольної лампи;
 • порушенням контакту або цілісності проводів ланцюга індикатора;
 • зносі щіток генератора або поганим контактом на щітковому вузлі;
 • несправність регулятора напруги;

У тих випадках, коли відзначається постійне свічення індикатора незалежно від режиму роботи двигуна, можуть мати місце наступні несправності:

 • зношування або ослаблення приводного ременя генератора;
 • пробою діодів у схемі діодного моста;
 • обрив, коротке замикання обмотки статора;
 • несправність або збій налаштування регулятора напруги;

Завищений рівень напруги в бортовій мережі

Ознакою нормальної роботи автомобільного генератора є стабільну вихідну напругу на клемах пристрою, рівне 13,8 – 15,5 вольт. Якщо верхній поріг напруги завищений, такий стан може призвести до виходу з ладу електричних компонентів схеми автомобіля, а також до руйнування акумуляторної батареї. Причиною підвищеного вихідного напруги часто є несправність регулятора напруги або ж невірна налаштування цього пристрою. Крім того, підвищення напруги на виході генератора стає можливим у разі пробою діодного моста, наявності міжвиткових замикань обмотки ротора, поганого контакту на корпусі клеми генератора. Іноді причиною підвищеної напруги бортової мережі може стати акумулятор, якщо утворюється коротке замикання будь акумуляторних секцій. Цей момент слід враховувати, намагаючись визначити причини несправності генератора.

ТЕМА 19

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Синхронні трифазні генерато­ри використовують на електростанціях для одержання електричної енергії.
generator synchron
Трифазний синхронний генератор складається з нерухомої частини ста­тора, рухомої частини ротора і двох підшипникових щитів. Статор має ста­нину, осердя, виготовлене з листів електротехнічної сталі, в пазах якого розміщена трифазна обмотка. Ротор складається з вала, полюсних осердь, обмотки збудження, кінці якої припая­ні до двох контактних кілець. Об кон­тактні кільця труться графітні щітки, за допомогою яких до обмотки збу­дження підводиться постійний струм.
Постійний струм, протікаючи по об­мотці збудження, намагнічує полюси ротора. При обертанні ротора його маг­нітне поле буде перетинати трифазну обмотку й індукувати в ній трифазну зміну е. р. с.
Е. р. с., яка індукується в трифазній обмотці Е, прямо пропорційна частоті обертання ротора n і магнітному потоку ротора Ф.
 
Подивись відео
 
У синхронних генераторах з машин­ним збудженням постійний струм для обмотки збудження виробляється гене­ратором постійного струму, вал якого з'єднаний з валом генератора.
У генераторах із самозбудженням частина трифазного змінного струму, який виробляється генератором, ви­прямляється і подається на обмотку збудження.
Як видно з характеристики холостого ходу генератора, із збільшенням струму збудження е. р. с. генератора зростає. Змінюючи струм збудження, регулюють напругу генераторів.
Із зовнішньої характеристики син­хронного генератора видно, що із збіль­шенням навантаження активного R і індуктивного Хl навантаження напруга на генераторі зменшується, а при збіль­шенні ємнісного навантаження Хс— зростає. Причина цьому — реакція якоря, яка виникає в генераторі, коли він працює під навантаженням.
 
Подивись відео
На електростанціях, як правило, не один, а кілька генераторів, які ввімк­нені паралельно. Щоб увімкнути гене­ратори на паралельну роботу, необхід­но виконати такі умови:
частоти струмів генераторів повинні бути однаковими (змінюють частоту, змінюючи частоту обертання ротора генератора);
напруги генераторів повинні бути однаковими (змінюють напругу гене­ратора, змінюючи струм в обмотці збу­дження);
повинне бути правильне чергування фаз (щоб виконати цю умову, корис­туються фазопокажчиками);
у момент вмикання генераторів на паралельну роботу напруги повинні бути у протифазі (цієї умови досягають за допомогою синхроноскопа, який зображений на рисунку). Рубильник вмикають у той момент, коли лампочки гаснуть.
Трифазний синхронний двигун за бу­довою нічим не відрізняється від бу­дови трифазного синхронного генера­тора.
Якщо по трифазній обмотці статора пропустити трифазний струм, то утво­риться обернене магнітне поле. По об­мотці збудження ротора пропускають постійний струм і ротор намагнічуєть­ся. Взаємодія обертового магнітного по­ля з магнітним полем ротора примусить ротор обертатися у той бік, що й обертове магнітне поле, і з такою ж часто­тою.
Синхронні двигуни мають такі вла­стивості:
частота обертання ротора не залежить від навантаження;
високий cosφ ;
використовуються як компенсатори для підвищення COSφ (для цього двигун працює без навантаження і на обмотку збудження дають великий струм);
відсутній пусковий момент.
Для пуску синхронних двигунів ви­користовують асинхронний пуск синх­ронного двигуна. Для цього на роторі, крім обмотки збудження, встановлюють короткозамкнену обмотку. В момент пуску на обмотку збудження не по­дають постійний струм і двигун працює, як асинхронний. Після пуску двигуна подають постійний струм на обмотку збудження і він починає працювати як синхронний.
Крім трифазних синхронних двигу­нів, застосовують синхронні двигуни малої потужності. До них належать синхронні двигуни з постійними маг­нітами і реактивні синхронні двигуни.
Синхронний двигун з постійними маг­нітами складається із статора, ротора та двох підшипникових щитів. Статор має станину, осердя, дві обмотки, в одну з яких увімкнено конденсатор. Ротор являє собою постійний магніт і короткозамкнену обмотку. При проті­канні однофазного струму по обмотках статора утворюється обертове магніт­не поле, яке, взаємодіючи з магнітним полем ротора, примусить його обер­татися.
тесла
Реактивний синхронний двигун від­різняється від попереднього тільки ротором.
Ротор — це стальний циліндр з осьо­вими вирізами. Завдяки їм магнітне поле статора, протікаючи по шляху найменшого опору, примусить обер­татися ротор з такою ж швидкістю, з якою обертається магнітне поле ста­тора.

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Подписаться на этот канал RSS