VT Farm - шаблон joomla Форекс
 Vitalii Svyrydiuk

Vitalii Svyrydiuk

Адрес сайта:

ТЕМА11

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Розглянемо векторну діаграму кола змінного струму з активним і реактивним опорами. Проектуючи вектор струму І на вектор напруги U, розкладемо вектор струму на дві складові. Одна з них за напрямком збігається з вектором напруги і називається актив-ною складовою струму Ia. Вона дорівнює добутку струму на СОS φ

Подивись відео

Друга складова, перпендикулярна вектору напруги, називається реактивною Iр і дорівнює добутку струму на SIN φ.
Струм у лівій вітці паралельного з'єднання I1 дорівнює напрузі, розділеній на опір цієї вітки Z1. Аналогічно знаходимо струм у правій вітці I2.
Із трикутника опорів знаходимо СОS φ1, СОS φ2, SIN φ1, SIN φ2 для обох віток. Знаходимо активні та реактивні складові обох віток 11, Iа2, Iр2.
Активна складова струму в колі дорівнює сумі активних складових струму лівої та правої віток.
Реактивна складова струму в колі дорівнює сумі реактивних складових струму лівої та правої віток.
Знаючи активну та реактивну складові в колі, з трикутника струмів за теоремою Піфагора знайдемо загальний струм у колі IПри паралельному з'єднанні котушки і конденсатора за умови XL =XC у колі змінного струму виникає резонанс струмів. При цьому загальний опір кола різко зростає і набуває активного характеру. Струми, що протікають по котушці I1 і конденсатору I2, однакові і можуть у кілька разів перевищувати загальний струм I. Як видно із векторної діаграми, при резонансі напруга і струм збігаються за фазою. Резонансу струмів можна досягти, змінюючи індуктивність котушки, ємність конденсатора або частоту струму. Вона повинна дорівнювати:

резонанс напруг

 

Резонанс струму широко застосовують в електротехніці для підвищення COS φ у мережі.

Подивись відео

 

Попрацюй з презентацією

 

 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

ТЕМА3

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Електричний струм — це спря­мований рух електричних зарядів по провіднику.
СИЛА струму
Сила струму І — це кількість елект­ричних зарядів, які протікають через поперечний переріз провідника за оди­ницю часу. Відношення роботи А по переміщенню заряду між двома точками електрич­ного поля до заряду називається на­пругою між цими точками.
img10
 
Електрорушійна сила Е —це на­пруга на клемах джерела струму, якщо до нього не ввімкнений споживач.
Напругу і електрорушійну силу ви­мірюють у вольтах (В).
ЕРС
Опір провідника R залежить від його питомого опору ρ, прямо пропорційний довжині провідника L і обернено про­порційний площі поперечного перерізу провідника SПровідність q — це величина, зворот­на опору, вимірюють її у сименсах (См).
 slide 13
Електричне коло складається з трьох основних елементів: джерела струму, споживача енергії та з'єднувальних проводів. Крім них, до кола можуть входити допоміжні елементи: вимика­чі, вимірювальні прилади, плавкі за­побіжники та ін.
 
Електричне коло поділяється на внут­рішнє і зовнішнє. Внутрішнє—це само джерело струму, опір якого позначаєть­ся r. До зовнішнього кола належать всі інші елементи, опір його познача­ється R.

Подивись відео

 
Закон Ома для ділянки кола: струм на ділянці кола прямо пропорційний напрузі на цій ділянці та обернено пропорційний опору тієї ж ділянки.
ома
Закон Ома для повного кола: струм в електричному колі дорівнює електро­рушійній силі, поділеній на опір усьо­го кола — суму внутрішнього і зовніш­нього опорів.
ома1
Робота електричного струму дорівнює добутку сили струму, напруги і часу проходження струму. Потужність — це добуток сили струму на напругу. Ро­боту електричного струму вимірюють у джоулях (Дж), а потужність — у ватах (Вт).
 
1        2

Подивись відео

Вітка — ділянка кола, вздовж якої протікає один і той же струм і яка скла­дається з послідовно з'єднаних елемен­тів. Вузол — місце з'єднання трьох і більше віток.Контур — будь-який замкнений шлях кола, який можна обійти, рухаючись по його вітках.
Om1
Перший закон Кірхгофа: алгебраїчна сума струмів для будь-якої вузлової точки кола дорівнює нулю.
Другий закон Кірхгофа: у будь-яко­му замкненому контурі алгебраїчна су­ма електрорушійних сил дорівнює ал­гебраїчній сумі спадів напруг на опорах цього контуру.

Подивись відео

            
 
 
 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

ТЕМА6

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Магнітне поле виникає у прос­торі, оточуючи рухомі електричні заря­ди та постійні магніти. Магнітне поле діє тільки на рухомі заряди.
 
 
 
 
 
     picasion.com 7388103ed7ea3f4d165d99a74e029d1b magnit 
 
Напрямок магнітних ліній навколо провідника із струмом знаходять за «Правилом свердлика». Якщо свердлик із правою різьбою рухається посту­пально за напрямком струму, то на­прямок обертання ручки буде збігатися із напрямком магнітних ліній навколо провідника.
правило
Магнітне коло складається із джере­ла магніторушійної сили (м. р. с.), якою може бути котушка із струмом або по­стійний магніт, і магнітопроводу, виго­товленого з феромагнітного матеріалу.
 
мрс
 
Магнітне коло однорідне, якщо всі його ділянки мають однакову площу поперечного перерізу і виготовлені з одного матеріалу.
Магніторушійна сила F замкненого провідника із струмом дорівнює силі струму.
Магніторушійна сила котушки, по якій протікає струм, дорівнює добутку сили струму на число витків котушки. Інтенсивність магнітного поля харак­теризується магнітною індукцією В, яка вимірюється в теслах (Тл).
Магнітна індукція у будь-якій точці навколо прямолінійного провідника із струмом прямо пропорційна силі струму І, обернено пропорційна відстані rвід осі провідника до даної точки і залежить від абсолютної магнітної проникності середовища, в якому знаходиться про­відник із струмом.
Тесла
Напруженість магнітного поля  Н — це відношення магніторушійної сили F до довжини магнітного кола L і вимі­рюється в амперах на метр (А/м).
Магнітний опір Rм прямо пропорцій­ний довжині магнітопроводу і обернено пропорційний площі його поперечного перерізу. Залежить він від абсолютної магнітної проникності матеріалу, з яко­го виготовлений магнітопровід.
Магнітний потік Ф — це відношення магніторушійної сили до магнітного опо­ру магнітопроводу.

 Подивись відео

Магнітний потік — це добуток магніт­ної індукції на площу, перпендику­лярну вектору магнітної індукції, ви­мірюється він у веберах (Вб).

 Подивись відео

 
Перший закон Кірхгофа для магніт­ного кола: у вузловій точці алгебраїч­на сума магнітних потоків дорівнює нулю.
Другий закон Кірхгофа для магніт­ного кола (закон повного струму): маг­ніторушійна сила дорівнює сумі добут­ків напруженостей поля на довжину відповідних ділянок магнітного кола.
Аналогія між електричними і маг­нітними величинами:
1.  E  — е. р. с.;     F— магніторушійнасила;
2.  I— сила струму;  Ф — магнітний потік;
3.  R—опір;  Ŕм — магнітний опір;
4.  U — напруга, HL—добуток напру­женості маг­нітного поля на довжину  магнітопроводу.
95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Подписаться на этот канал RSS