VT Farm - шаблон joomla Форекс

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ 3 ЧАСТИНА (16)

ТЕМА 13

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Щоб розрахувати трифазне коло з симетричним навантаженням, необхідно знайти загальний опір фази. Знайдемо косинус і синус кута зсуван­ня фаз.

 Струм у фазі дорівнює фазній напру­зі, поділеній на загальний опір фази.

симетрія1 симетрія

Активна потужність фази Pφ дорівнює добутку фазного струму на фаз­ну напругу і на косинус кута зсуву фаз.

Реактивна потужність фази Qφ до­рівнює добутку фазного струму на фазну напругу і на синус кута зсуву фаз.

Повна потужність фази Sφ дорівнює добутку фазного струму на фазну напругу. Активна потужність трифазного кола дорівнює добутку 3 лінійної напру­ги,

лінійного струму, косинусу кута зсуву фаз або трьом фазним активним потужностям.

Реактивна потужність трифазного ко­ла дорівнює добутку лінійної на­пруги, лінійного струму і синусу кута зсуву фаз або трьом фазним реактив­ним потужностям.

Повна потужність трифазного кола дорівнює добутку 3 лінійної напру­ги, струму або трьом повним потуж­ностям фаз.

симетрія2

 

Подивись відео

 

 

 Розглянемо, як будуть вести себе трифазні несиметричні кола, з'єднані зіркою та трикутником при:

1) обривах проводів;

2) коротких замиканнях у лінії або фазах.

При з'єднанні споживача зіркою і обриві лінійного провода фази В та С будуть послідовно ввімкнені під лінійну  напругу UBC.Якщо навантаження ZBZCто

напруги на них будуть однаковими і дорівнюватимуть UВС /2.

Споживач у фазі А не працює. Якщо був би нульовий провід, то у фазах В та С залишився б нормальний режим роботи. Якщо навантаження з'єднане три­кутником і

обірвався лінійний провід, то у фазі ZBC  нормальний режим, а фа­зи ZAB та ZCA  будуть увімкнені послі­довно під наругу UЗС.

Якщо ZAB =ZCA, то напруга на них дорівнюва­тиме UВС /2

При обриві провода у фазі й з'єднан­ні навантаження трикутником у фазі ZAB, струм відсутній, а у фазах ZCA , ZBC буде нормальний режим роботи.

При з'єднанні навантаження зіркою і короткому замиканні однієї фази на­пруга в ній буде відсутня. Напруги у фазах В та С зростуть і дорівнюватимуть лінійним

напругам UB =UAB і UC =UCA.   При з'єднанні навантаження трикут­ником і короткому замиканні між ліній­ними проводами у фазах ZCAZBC буде нормальний

режим роботи, а напруга у фазі ZAB дорівнюватиме нулю.

 

Подивись відео

 

 

 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Подробнее ...

ТЕМА 12

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Трифазний струм одержують за допомогою трифазного генератора, основними частинами якого є рухомий ротор і нерухомий статор. Ротор — це постійний магніт або електромагніт. Статор складається з осердя і трьох обмоток (фаз). При обертанні ротора його магнітне поле перетинає трифазну обмотку і в кожній фазі індукується е. р. с., яка буде зсунута відносно ін­шої за фазою на 120°.

тс
 

Подивись відео

 
 
Трифазний струм застосовують ширше порівняно з однофазним тому, що пере­дача на відстань електричної енергії трифазним струмом більш економічна і трифазні електричні двигуни та гене­ратори мають кращі якості, ніж одно­фазні.
За допомогою трифазного струму можна одержати обертове магнітне по­ле, яке застосовують у трифазних асин­хронних двигунах. Щоб одержати обер­тове магнітне поле, необхідно по три­фазній обмотці пропустити трифазний струм. Швидкість обертового магнітно­го поля прямо пропорційна частоті струму І і обернено пропорційна числу пар полюсів трифазної обмотки.
 
Подивись відео
 
 
 
Трифазні генератори і споживачі з'єд­нують зіркою, або трикутником. 
Щоб з'єднати генератор або спожи­вач зіркою, необхідно всі кінці фаз (X, У, Z) з'єднати в одну точку і до неї приєднати нульовий провід, а до початків фаз (А, В, С) приєднати лі­нійні проводи. Струм, який протікає по фазах, називається фазним І φ, а по лінійних проводах — лінійним Іл. На­пруга між лінійним і нульовим прово­дами називається фазною , а між двома лінійними проводами лінійною .
 При з'єднанні зіркою і симетрично­му навантаженні фаз (у кожній фазі однаковий споживач): лінійна напруга більша за фазну в √3;
лінійні та фазні струми однакові;
струм у нульовому проводі LN, до­рівнює нулю.
При несиметричному навантаженні струм у нульовому проводі дорівнює геометричній сумі струмів у всіх фазах.
Перевагою з'єднання зіркою є наяв­ність двох напруг.
Недоліком з'єднання зіркою є те, що при несиметричному навантаженні фазні напруги будуть різні (більше навантаження фази — менша напруга).
зіркою зірочка
Щоб з'єднати генератор або споживач трикутником, необхідно до кінця пер­шої фази X приєднати початок другої фази В, до кінця другої фази Y— по­чаток третьої фази С, а до кінця тре­тьої фази Z — початок першої фази А. Потім до цих трьох точок приєднати лінійні проводи.
При з'єднанні трикутником і си­метричному навантаженні:
лінійний струм більший за фазний у √3
лінійна напруга дорівнює фазній.
Недоліком з'єднання трикутником є одна напруга.
Перевага з'єднання трикутником у тому, що навіть при несиметричному навантаженні напруги у фазах одна­кові.
 
трикутником
трикутничок

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Подробнее ...