VT Farm - шаблон joomla Форекс

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ 1 ЧАСТИНА (20)

ТЕМА3

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Електричний струм — це спря­мований рух електричних зарядів по провіднику.
СИЛА струму
Сила струму І — це кількість елект­ричних зарядів, які протікають через поперечний переріз провідника за оди­ницю часу. Відношення роботи А по переміщенню заряду між двома точками електрич­ного поля до заряду називається на­пругою між цими точками.
img10
 
Електрорушійна сила Е —це на­пруга на клемах джерела струму, якщо до нього не ввімкнений споживач.
Напругу і електрорушійну силу ви­мірюють у вольтах (В).
ЕРС
Опір провідника R залежить від його питомого опору ρ, прямо пропорційний довжині провідника L і обернено про­порційний площі поперечного перерізу провідника SПровідність q — це величина, зворот­на опору, вимірюють її у сименсах (См).
 slide 13
Електричне коло складається з трьох основних елементів: джерела струму, споживача енергії та з'єднувальних проводів. Крім них, до кола можуть входити допоміжні елементи: вимика­чі, вимірювальні прилади, плавкі за­побіжники та ін.
 
Електричне коло поділяється на внут­рішнє і зовнішнє. Внутрішнє—це само джерело струму, опір якого позначаєть­ся r. До зовнішнього кола належать всі інші елементи, опір його познача­ється R.

Подивись відео

 
Закон Ома для ділянки кола: струм на ділянці кола прямо пропорційний напрузі на цій ділянці та обернено пропорційний опору тієї ж ділянки.
ома
Закон Ома для повного кола: струм в електричному колі дорівнює електро­рушійній силі, поділеній на опір усьо­го кола — суму внутрішнього і зовніш­нього опорів.
ома1
Робота електричного струму дорівнює добутку сили струму, напруги і часу проходження струму. Потужність — це добуток сили струму на напругу. Ро­боту електричного струму вимірюють у джоулях (Дж), а потужність — у ватах (Вт).
 
1        2

Подивись відео

Вітка — ділянка кола, вздовж якої протікає один і той же струм і яка скла­дається з послідовно з'єднаних елемен­тів. Вузол — місце з'єднання трьох і більше віток.Контур — будь-який замкнений шлях кола, який можна обійти, рухаючись по його вітках.
Om1
Перший закон Кірхгофа: алгебраїчна сума струмів для будь-якої вузлової точки кола дорівнює нулю.
Другий закон Кірхгофа: у будь-яко­му замкненому контурі алгебраїчна су­ма електрорушійних сил дорівнює ал­гебраїчній сумі спадів напруг на опорах цього контуру.

Подивись відео

            
 
 
 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Подробнее ...

ТЕМА5

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Якщо складне електричне коло має тільки дві вузлові точки, то його зручно розраховувати методом вузло­вої напруги.
вузлова напруга
Порядок розрахунку:
1.  Напругу між вузловими точками А та В позначимо U .
2.  Знайдемо струм для кожної вітки.
3.  Згідно із першим законом Кірхгофа алгебраїчна сума струмів у вузловій точці дорівнює нулю.
4.  Підставивши у цю формулу зна­чення струмів паралельних віток, зна­йдемо напругу між вузловими точками U. Ця напруга дорівнює алгебраїчній сумі добутків електрорушійної сили і провідностей усіх паралельних віток, діленій на суму провідностей усіх ві­ток.
5.  Підставляючи у формули (1, 2, 3) значення і U, знайдемо струми у пара­лельних вітках.
При протіканні струму по провід­нику електрони стикаються з рухоми­ми молекулами провідника і підсилюють їх рух, що призводить до нагрівання провідника.

Подивись відео

 
Закон Джоуля-Ленца: кількість теп­лоти, яка виділяється при протіканні струму по провіднику, прямо пропор­ційна силі струму в квадраті, опору провідника і часу протікання струму по провіднику.
джоулю
Щоб запобігти надмірному нагрі­ванню провідників, плавленню їх ізоля­ції, допустимі для даної сили струму площі поперечних перерізів проводів визначають за таблицями допустимих струмових навантажень.
переріз
При пошкодженні ізоляції та з'єд­нанні проводів у точках А та В елект­ричного кола утвориться коротке зами­кання. Струм буде проходити по шляху найменшого опору. Опір кола набли­жатиметься до нуля, а струм у колі збільшуватиметься до нескінченності. Щоб захистити електричне коло і дже­рело електричного струму від коротко­го замикання, використовують плавкі запобіжники. При збільшенні струму понад допустимий перегорає плавка вставка запобіжника і вимикає пошко­джене коло від мережі.
Теплові реле використовують для захисту споживачів від перенавантаження. Основним елементом теплового реле є біметалева пластина, що скла­дається з двох пластин з різним коефі­цієнтом теплового розширення. При нагріванні біметалева пластина виги­нається у бік пластини з меншим коефі­цієнтом теплового розширення і розми­кає контакти. При охолодженні біме­талева пластина займає початкове поло­ження і знову замикає контакти. Біме­талеві пластини використовують та­кож у терморегуляторах.
x біметалева пластина
 
 
95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Подробнее ...

ТЕМА4

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
В електричних схемах зустріча­ються послідовні, паралельні та змішані з'єднання резисторів (споживачів) і дже­рел електричного струму.
При послідовному з'єднанні резисто­рів загальний струм І дорівнює стру­мам, що протікають по кожному резис­тору; загальна напруга U дорівнює сумі спадів напруг на резисторах з'єд­нання; загальний опір R дорівнює сумі всіх послідовно з'єднаних опорів. При послідовному з'єднанні джерел елект­ричного струму загальна електрорушійна сила Е дорівнює сумі електро­рушійних сил з'єднання.
послідовне
При паралельному з'єднанні резис­торів загальний струм І дорівнює сумі струмів паралельних віток; загальна напруга  U дорівнює напрузі на кожно­му з резисторів; загальна 1/R  провідність дорівнює сумі провідностей паралельних віток.
                                          паралельне
При паралельному з'єднанні джерел струму електрорушійна сила з'єднання дорівнює електрорушійним силам кож­ного джерела струму за умови, що електрорушійна сила всіх джерел струму однакова. З'єднання, до якого входять послі­довне і паралельне з'єднання резис­торів, називається змішаним.
струми контурні
Щоб розрахувати складне коло ме­тодом контурних струмів, необхідно:
1) довільно спрямувати струм у кон­турах;
2) для кожного контуру скласти рів­няння згідно із другим законом Кірхгофа;
3) розв'язати систему рівнянь і ви­значити струми в контурах;
4) знайти струми в усіх вітках.
Якщо струм у вітці зі знаком «»,то напрямок його потрібно змінити на зворотний.

Подивись відео

 

 

 

 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

 

Подробнее ...