VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА 20

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Генератор постійного струму складається із статора, якоря та двох підшипникових щитів.
9.Ustrojstvo mashiny postoyannogo toka
Якщо по обмотці збудження статора пропустити постійний струм, то утво­риться магнітне поле. При обертанні якоря його обмотка буде перетинатися магнітним полем статора і в ній індукуватиметься змінна е. р. с., яка за допо­могою колектора і графітних щіток пе­ретвориться на постійну.
10. Ustrij mashini postijnogo strumu
Е. р. с. Е, яка індукується в генерато­рі, прямо пропорційна частоті обер­тання якоря n і магнітному потоку статора Ф.
Як видно з характеристики холос­того ходу, е. р. с. генератора прямо про­порційна струму в обмотці збудження.
Генератори постійного струму бу­вають із збудженням: незалежним, па­ралельним, змішаним.
У генераторі з незалежним збуджен­ням струм на обмотку збудження по­дається від стороннього джерела по­стійного струму. За допомогою рео­стата, ввімкненого послідовно з обмот­кою збудження, регулюють напругу ге­нератора. Як видно із зовнішньої ха­рактеристики цього генератора, із збільшенням навантаження на генера­тор напруга на ньому спадає тільки на 5—6 %.
У генераторі з паралельним збу­дженням частина постійного струму, який виробляє генератор, подається на об­мотку збудження. Ця обмотка ввімкнена паралельно обмотці якоря. Реостатом регулюють напругу генератора. Із збіль­шенням навантаження на генератор з паралельним збудженням напруга па­дає на 8—15 %.
У генераторі із змішаним збуджен­ням є дві обмотки збудження, одна з них увімкнена послідовно з обмоткою якоря, а друга — паралельно. У цьо­му генераторі, підбираючи число вит­ків обмоток збудження, можна досяг­ти, щоб із збільшенням навантаження напруга генератора трохи зростала.
Подивись відео
 
 
Двигуни постійного струму за своєю будовою нічим не відрізняються від генераторів постійного струму.
20.Ustrojstvo tyagovogo elektrodvigatelya
Якщо по обмотці збудження двигуна пропустити постійний струм, то утво­риться магнітне поле статора. Через графітні щітки і колектор підводять постійний струм до обмотки якоря, по якій протікає струм, що взаємодіє з магнітним полем статора і примушує якір обертатися.
За допомогою колектора і графітних щіток змінюється напрямок струму у витках обмотки якоря, коли вони вихо­дять із зони дії одного полюса і входять у зону дії іншого.
Обертовий момент двигуна постійно­го струму прямо пропорційний магніт­ному потоку Ф і струму в обмотці яко­ря Ія.
При роботі двигуна постійного стру­му в обмотці якоря індукується про­тидіюча е. р. с. Епр. Вона буде трохи менша за напругу, прикладену до об­мотки якоря, і спрямована у протилеж­ний бік. Струм, який протікає по об­мотці якоря двигуна, дорівнює різниці напруги U, прикладеної до обмотки якоря і протидіючої е. р. с. Епр, роз­діленій на опір обмотки якоря. Часто­та обертання якоря n двигуна постійного струму прямо пропорційна нап­рузі мережі і обернено пропорційна магнітному потоку статора Ф.
Регулюють частоту обертання якоря, змінюючи струм збудження. Із збіль­шенням струму збудження зростає магнітний потік статора, а частота обер­тання якоря зменшується і навпаки.
У двигунах постійного струму від­буваються такі втрати:
∆Рел електричні, на нагрівання об­моток якоря і збудження;
∆Рмаг магнітні, на розсіювання маг­нітного потоку і утворення вихрових струмів в осерді якоря;
∆Рмех механічні, на тертя у підшип­никах ротора і опір повітря обертан­ню якоря.
Двигуни постійного струму бувають із збудженням: паралельним, послі­довним, змішаним.
У двигунах постійного струму з па­ралельним збудженням обмотка ввімк­нена паралельно обмотці якоря. Рео­стат Rn вмикають у момент пуску, щоб не згоріла обмотка якоря. Реостатом Rр регулюють частоту обертання яко­ря двигуна. Як видно з характеристи­ки цього двигуна, із збільшенням навантаження частота обертання якоря знижується на 3—5 %, а обертовий момент, навпаки, зростає. Недоліком цих двигунів є те, що вони ідуть в рознос при обриві в колі обмотки збу­дження.
 
Подивись відео
 

 

У двигунах з послідовним збуджен­ням обмотка збудження ввімкнена по­слідовно з обмоткою якоря. Реостат Rn.р використовується як пусковий та для регулювання частоти обертання якоря.
Як видно з характеристик цього двигуна, з збільшенням навантажен­ня обертовий момент різко зростає, а частота обертання якоря, навпаки, зменшується. Двигун з послідовним збудженням може йти в рознос при ро­боті без навантаження. У двигуні по­стійного струму із змішаним збуджен­ням одна обмотка збудження ввімкне­на послідовно, а друга — паралельно до обмотки якоря.
Перевага цього двигуна у тому, що він не йде в рознос, недоліком є його складна конструкція.
Двигуни  постійного струму широко застосовують на електро транспорті.
 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Последнее изменениеСреда, 26 сентября 2018 10:33

2 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх