VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА 18

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Трифазний асинхронний двигун з коротко замкненим ротором скла­дається з нерухомої частини статора, рухомого ротора та двох підшипнико­вих щитів. Статор має станину, осердя, виготовлене з листів електротехнічної сталі, у пазах якого знаходиться три­фазна обмотка. Ротор складається із вала, осердя, виготовленого з листів електричної сталі, в пазах якого роз­міщена неізольована короткозамкнена обмотка, виготовлена з алюмінію або міді. На роторі розташований вентиля­тор для кращого охолодження. У під­шипникових щитах закріплені підшип­ники ротора.
em11
Трифазний асинхронний двигун з фазним ротором використовують у тих випадках, коли потрібно регулювати частоту обертання ротора або поліп­шити пускові властивості двигуна.
em122
Подивись відео
 
 
Статор асинхронного двигуна з фаз­ним ротором такий самий, як в асинх­ронного двигуна з коротко замкненим ротором. Фазний ротор складається з вала, осердя і трифазної обмотки, з'єд­наної зіркою. Початки обмотки ротора припаяні до трьох контактних кілець, через які за допомогою графітних щіток до обмотки ротора приєднують регулю­вальний реостат.
35. Ustrij AD s faznim rotorom
Якщо по трифазній обмотці асин­хронного двигуна пропустити трифаз­ний струм, то утвориться обертове маг­нітне поле, яке, пересікаючи обмотку ротора, буде індукувати в нiй струм. Взаємодiя обмотки ротора, по якій протікає струм, з обертовим магнітним полем змусить ротор обертатися у той же бік, що і обертове магнітне поле, але з меншою частотою.
em222
Ковзання — це рiзниця мiж часто­тою обертання обертового магнітного поля i ротора, роздiлена на частоту обертання обертового магнiтного поля.
Обертовий момент асинхронного двигуна прямо пропоршйний магyнiтному потоку ротора Ф, струму в обмотці ро­тора l2 та коефіцієнту потужності в ро­торі cos φ2.
Обертовий момент асинхронного двигуна прямо пропорційний напрузi мережі в квадратii залежить вiд ковзання. У момент пуску асинхронного двигуна з коротко замкненим ротором, коли ковзання S=1, обертовий момент М невеликий. iз зменшенням ковзання обертовий момент зростає, а потім зменшується.
Подивись відео
В асинхронних двигунах з фазним ротором у момент пуску обертовий мо­мент максимальний, при цьому в коло обмотки ротора вводять реостат, який підвищує соs φ2.
Для збiльшення пускового моменту в асинхронних двигунах з коротко-замкненим ротором обмотку ротора роблять подвійною (з робочою та пусковою). У момент пуску робоча обмотка має великий індуктивний опір, i струм в основному протiкає по пусковiй об­мотцi. У пускової обмотки активний опiр великий, в результат чого пiдвищується соs φ2 i пусковий момент iз пiдвищенням частоти обертання ро­тора частота струму в роторi зменшується, що призводить до зменшення iндуктивного опору робочої обмотки, i струм протікатиме по нiй. Для збiльшення пускового моменту коротко замкнену обмотку ротора виготовляють також глибокопазною.
У момент пуску асинхронного дви­гуна з короткозамкненим ротором струм в обмотцi статора зростає у 5—7 разiв. Цей великий струм не шкідливий для обмотки статора, оскільки пуск триває короткий час, але в момент пуску падає , що призводить до зменшення обертового моменту асинхронних двигуiв, якi працюють i можуть вийти з ладу. При пуску асин­хронних двигунiв малої потужності з пусковими струмами боротьбу не про­водять. При пуску двигунів великої потужностi зменшують пусковий струм, знижуючи за допомогою автотрансфор­матора напругу на двигунi або перемикаючи обмотку статора iз зiрки на трикутник.
Хоч пусковi струми не шкiдливi для обмотки статора, проте слiд пам'ятати, що не можна пускати двигун пiдряд бiльше трьох разiв, оскільки великий струм, що протiкає тривалий час по обмотцi статора дуже нагрiє її i призведе до згоряння iзоляцiй обмотки.
 
Подивись відео
 
У двигунах з фазним ротором пус­ковий струм зменшують за допомогою реостата, який вводять в обмотку рото­ра в момент пуску.
Частота обертання ротора асинхрон­них двигунів прямо пропорційна час­тотiструму i обернено пропорційна числу пар полюciв обмотки статора i ковзанню.
У двигунах з фазним ротором частоту обертання регулюють, змiнюючи опiр реостата, ввiмкненого в фазну обмотку ротора. iз збiльшенням опору ковзан­ня збiльшується, а частота, обертання зменшується.
 
Подивись відео
 
Для плавного регулювання частоти обертання в асинхронних двигунах з короткозамкненим ротором використовують спецiальнi тиристорнi перетворювачi, якi змiнюють частоту стру­му. Для ступiнчастої змiни частоти обертання ротора використовують спецiальнi двох-, трьох- та чотирьох швидкicнi двигуни. На їх статорах розмiщують обмотки з рiзним числом пар полюсiв . Крiм того, можна використовувати перемикання фазних обмоток статора з послiдовного з'єднання на паралельне. При цьому число полюсiв зменшується i вiдповiдно зростає час­тота обертання ротора.
Щоб зреверсувати трифазний асинхронний двигун (змiнити напрямок обер­тання ротора), необхiдно змiнити на­прямок обертання обертового магнiтного поля. Цього досягають перемиканням двох фаз, які з'єднують обмотку статора з мережею.
Однофазний асинхронний двигун відрізняється від трифазного з короткозамкненим ротором тим, що на ста­торі в нього не трифазна обмотка, а дві обмотки: пускова та робоча. Пус­кова обмотка має активний опір, а ро­боча — індуктивний. Пускова обмотка вмикається тільки під час пуску, щоб створити обертове магнітне поле.
Конденсаторний (двофазний) асин­хронний двигун відрізняється від одно­фазного тим, що на статорі в нього дві однакові обмотки. В одну з них вми­кається конденсатор. Обидві обмотки робочі
1cep2so1ez
Щоб зреверсувати однофазний або конденсаторний двигун, достатньо по­міняти місцями кінці однієї з обмоток, які приєднані до однофазної мережі.
 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Последнее изменениеВторник, 11 сентября 2018 19:44

1 Комментарий

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх