VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА 17

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5
Трансформатор — електричний апарат, призначений для перетворення змінного струму однієї напруги у змін­ний струм іншої напруги при незмінній частоті.
 транс2
Однофазний трансформатор скла­дається з осердя, виготовленого з листів електротехнічної сталі товщиною 0,35— 0,5 мм, ізольованих між собою, і двох обмоток. Обмотка вищої напруги має більше витків меншого поперечного пе­рерізу проводу, а обмотка вищої на­пруги, навпаки, має менше витків, але проводу з більшою площею поперечно­го перерізу. Обмотки виготовлені з ізольованого проводу та ізольовані від осердя і одна від одної. Обмотка, яка вмикається в мережу, називається пер­винною, а обмотка, до якої вмикають споживачів, — вторинною.
транс1
Принцип роботи понижуючого транс­форматора такий. Якщо до первинної обмотки підвести змінну напругу U1 , то по ній потече змінний струм L1 та виникне змінний магнітний потік Ф. Цей магнітний потік, перетинаючи вто­ринну обмотку, буде індукувати в ній е. р.с.  Е2, яка у стільки разів менша за Е1 , у скільки разів число витків вторин­ної обмотки ω2, менше за число витків первинної обмотки ω1 .
Магнітний потік Ф, перетинаючи пер­винну обмотку індукує в ній також е. р. с., яка приблизно дорівнюватиме U1 (трохи менша).
Відношення напруг первинної і вто­ринної обмоток дорівнює відношенню числа витків первинної до числа витків вторинної обмотки або відношенню стру­му у вторинній обмотці до струму в пер­винній. Це відношення називається коефіцієнтом трансформації трансфор­матора.
Подивись відео
 
 
Трансформатор може працювати у трьох режимах роботи:
1)   робочий режим;
2)   режим холостого ходу;
3)   режим короткого замикання.
Трансформатор працює в робочому режимі (основний режим), якщо його первинна обмотка ввімкнена в мережу, а до вторинної ввімкнений споживач ZH
Як видно із зовнішньої характерис­тики трансформатора, із збільшенням навантаження напруга U2 на вторинній обмотці падає. Якщо навантаження має індуктивний характер, то спад напру­ги більший порівняно із активним на­вантаженням.
Для регулювання напруги вторин­ної обмотки змінюють число витків первинної обмотки спеціальним пе­ремикачем.
У трансформаторі бувають електрич­ні втрати ∆Рел, які йдуть на нагрівання обмоток трансформатора, і магнітні ∆Рм на утворення вихрових струмів в осерді і розсіюванні магнітного потоку.
Коефіцієнт корисної дії трансформа­торів дуже високий і дорівнює відно­шенню корисної енергії, яку віддає трансформатор Р2, до енергії, яка підво­диться до трансформатора Р1.
Трансформатор працює в режимі хо­лостого ходу, якщо первинна його об­мотка ввімкнена в мережу, а вторинна розімкнена. У цьому режимі струм, який протікає по первинній обмотці, становить 3—10 % номінального. При холостому ході коефіцієнт потужності трансформатора дуже низький і дорів­нює 0,2—0,3. Приблизно можна вважати, що потужність Wхх яку споживає з мережі трансформатор в режимі холо­стого ходу, йде на покриття магнітних втрат ∆РМ.
Трансформатор працює в режимі ко­роткого замикання, коли первинна йо­го обмотка ввімкнена в мережу, а вто­ринна закорочена. Це аварійний режим, тому що струм в обмотках трансформа­тора зростає в 30—45 разів, і обмотки перегорають, якшо відсутній захист трансформатора від короткого зами­кання.
 
Подивись відео
 
 
 
 
Трифазний трансформатор складаєть­ся з магнітопроводу, виготовленого з листів електротехнічної сталі, трьох обмоток вищої напруги з виводами АХ, ВY, СZ і трьох обмоток нижчої напруги з виводами ах, by, сz. Прин­цип роботи трифазного трансформато­ра аналогічний однофазному.
транс5
Обмотки трифазного трансформатора з'єднують Y/Y, Y/Y, Y/∆. У чисельнику зазначені з'єднання обмоток вищої напруги, у знаменнику — нижчої.
Група з'єднання (від першої до два­надцятої) обмоток трансформатора по­казує зсування фаз між високою і низь­кою лінійними напругами. Паралель­не вмикання трансформаторів застосо­вують при змінному графіку наванта­ження підстанції. При найменшому навантаженні працює тільки один транс­форматор, а при збільшенні наванта­ження вмикають усі інші трансформа­тори. Це значно зменшує витрати енер­гії і підвищує ККД підстанції.
Для нормальної паралельної роботи трансформаторів слід дотримувати та­ких вимог. Мають бути однаковими: номінальні первинні та вторинні нап­руги, напруги короткого замикання, групи та схеми з'єднань. Необхідно за­безпечити правильне чергування фаз паралельно ввімкнених трансформаторів.
 
Подивись відео
 
 
Автотрансформатор — це такий транс­форматор, у якого обмотка нижчої напруги становить частину обмотки вишої напруги.
Електрична енергія в автотрансфор­маторах передається не тільки елект­ромагнітним способом, але й за рахунок безпосереднього з'єднання обмоток.
транс4
Коефіцієнт трансформації автотранс­форматора визначається так само, як і трансформатора. Автотрансформатор при коефіцієнті трансформації від 1,25 до 2 має переваги порівняно із трансформатором:
менше витрачається міді на виготов­лення обмоток;  
менше витрачається сталі на виготов­лення магнітопроводу;
можна плавно регулювати напругу, змінюючи число витків вторинної об­мотки.
Недоліком автотрансформаторів є наявність електричного з'єднання між його обмотками, великі струми корот­кого замикання. Автотрансформатори можуть бути однофазні і трифазні.
 
  
 Подивись відео
 
транс3

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Последнее изменениеПонедельник, 24 сентября 2018 07:40

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх