VT Farm - шаблон joomla Форекс

ТЕМА10

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Подивись відео
 
 
Для розрахунку кола змінного струму з послідовним з'єднанням актив­ного R, індуктивного XL і ємнісного ХC опорів побудуємо векторну діагра­му. Оскільки це з'єднання послідовне, то загальний струм I у всіх опорах буде однаковий. Спад напруги на ак­тивному опорі UR буде збігатися за фазою із струмом. Спад напруги на індуктивному опорі UL буде випереджа­ти струм на 90°, а спад напруги на єм­нісному опорі UL буде відставати від струму на 90°.
Домовимося, що ХL > ХR, тоді і UL буде більшим за UC. Склавши гео­метрично три вектори UL, UC, UR одер­жимо загальну напругу U. Із прямо­кутного трикутника напруг за теоре­мою Піфагора знаходимо,чому дорів­нює загальна напруга U.
Розділивши сторони трикутника на­пруг на струм, одержимо прямокутний трикутник опорів, з якого за теоремою Піфагора знаходимо загальний опір Z.
Знаючи загальну напругу U і загаль­ний опір Z кола за законом Ома визна­чимо струм у колі I. У колі змінного струму з послідов­ним з'єднанням активного, індуктив­ного та ємнісного опорів настане резо­нанс напруг за умови, шо індуктивний опір буде дорівнювати ємнісному ХL =  ХC. Цю умову можна виконати, змі­нюючи індуктивність котушки, ємність конденсатора або частоту струму. Вона має становити:
резонанс напруг
 
 
 
При резонансі напруг загальний опір кола зменшується і буде дорівнюва­ти активному опору. Струм у колі збіль­шиться. Напруги на індуктивному і ємнісному опорах будуть дорівнювати одна одній і можуть у кілька разів перевищувати загальну напругу, при­кладену до кола. Як видно із векторної діаграми, для резонансу напруг струм і напруга збігаються за фазою.
Резонанс напруг застосовують у ра­діоприймачах для вибору необхідного радіосигналу.
 
Подивись відео
 
У колах змінного струму існує три види потужності: активна Р, яка вимі­рюється у ватах (Вт); реактивна Q, яка вимірюється у варах; повна S, яка ви­мірюється у вольтамперах (В • А). Коефіцієнт потужності COSφ— це від­ношення активної потужності кола до повної або відношення активного опору до загального. Чим більший COSφ, тим менший струм споживають споживачі й тим менші теплові втрати електро­енергії у проводах, які з'єднують спо­живача із джерелом електроенергії.
потужність
 

 Подивись відео

Последнее изменениеСуббота, 08 сентября 2018 20:29

3 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх