VT Farm - шаблон joomla Форекс

НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ 2 ЧАСТИНА (16)

ТЕМА9

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Струм, який змінюється за силою і напрямком, називають змінним. Однофазний змінний струм змінюється за синусоїдальним законом. Електровимірювальні прилади (амперметри, вольтметри), ввімкнені в коло змінного струму, показують діючі значення струму або напруги.Діюче значення змінного струму дорівнює такому постійному струму, який, проходячи по провіднику з таким же опором, що і змінний струм, за той самий час виділяє таку ж кількість теплової енергії.

im1 

У колі змінного струму з активним опором струм і напруга збігаються за фазою. Для цього кола справедливий закон Ома.

 опір

У колі з індуктивним опором напруга випереджує струм на 90°Індуктивний опір ХL котушки прямо пропорційний частоті струму та індуктивності. Поверхневий ефект полягає в тому, що змінний струм намагається протікати по зовнішніх шарах провідника. Це пов'язано з тим, що чим ближче до осі провідника, тим більший магнітний потік, а значить, більший індуктивний опір. При частоті 50 Гц ефект майже відсутній, але він сильно проявляється при високих частотах. Для кола змінного струму з індуктивним опором справедливий закон Ома.

індуктивним

 

У колі змінного струму з ємнісним опором струм випереджає напругу на 90°. Для цього кола справедливий закон Ома. Ємнісний опір Хс обернено пропорційний частоті струму та ємності.

ємнісним 

Як правило, будь-яка котушка має як індуктивний, так і активний опір. Тому котушку, ввімкнену в коло змінного струму, слід розглядати як послідовне з'єднання активного та індуктивного опорів. Побудуємо для цього кола векторну діаграму. Оскільки це з'єднання послідовне, то струм в активному, індуктивному опорах та загальний струм будуть однакові. Спад напруги по індуктивному опору UL, буде випереджати струм на 90°, спад напруги на активному опорі і UR буде збігатися із струмом за фазою. Геометрично склавши два вектори UL та одержимо UR загальну напругу U. Як видно із векторної діаграми, напруга U випереджає струм I на кут φ. Цей кут залежить від співвідношення активного та індуктивного опорів. Із прямокутного трикутника напруг згідно з теоремою Піфагора знаходимо загальну напругу U для даного кола. Якщо сторони трикутника напруг розділити на струм, то одержимо трикутник опорів. Із прямокутного трикутника опорів знаходимо за теоремою Піфагора загальний опір Z. Струм у колі буде дорівнювати відношенню загальної напруги до загального опору.

Подивись відео

 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

 

 

Подробнее ...

ТЕМА8

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

Явище електромагнітної індукції полягає в тому, що при перетинанні провідника змінним магнітним полем у ньому індукується е. р. с. І це незалежно від того, змінюватиметься магнітне поле відносно провідника чи провідник буде рухатися у магнітному полі. Індукована е. р. с. прямо пропорційна магнітній індукції В, активній довжині провідника L і швидкості його переміщення V.

im4

1

Напрямок індукованої е. р. с. знаходять за правилом правої руки: якщо праву руку розмістити так, щоб магнітні лінії входили у долоню, великий палець, відставлений на 90°, показував напрямок руху провідника, то чотири пальці покажуть напрямок е. р. с.

права рука
Якщо вводити в котушку або виводити з неї магніт, то в котушці буде індукуватись  е. р. с., прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку Ф / t і числу витків котушки. Знак «мінус» відображає закон Ленца.

im6

У момент вмикання котушки до джерела струму в ній протікає змінний струм, який створює змінне магнітне поле. Це поле перетинає витки котушки й індукує в ній е. р. с. самоіндукції. Згідно із законом Ленца е. р. с. самоіндукції буде спрямована проти струму в колі, який зростає.
При розмиканні котушки від джерела струму струм у котушці буде зменшуватися, утвориться змінне магнітне поле, яке, перетинаючи котушку, буде індукувати в ній е. р. с. самоіндукції. Ця е. р. с. згідно із законом Ленца буде збігатися із струмом у котушці. При послідовному з'єднанні котушок загальна індуктивність дорівнюватиме сумі індуктивностей усіх котушок. При паралельному з'єднанні котушок загальна індуктивність буде меншою від найменшої індуктивності паралельно з'єднаних котушок. Обернена величина загальної індуктивності паралельного з'єднання дорівнює сумі обернених величин індуктивностей усіх котушок Для зменшення вихрових струмів в осердях електричних машин, трансформаторів їх виготовляють з електротехнічної сталі (сталь із домішками кремнію). Наявність кремнію збільшує опір осердя, що зменшує вихрові струми. Крім того, осердя виготовляють не суцільним, а з пластин товщиною 0,35—0,5 мм, ізольованих між собою. Вихровим струмам доводиться замикатися окремо у кожній пластині. А оскільки площа поперечного перерізу пластин мала, то опір осердя буде великий, що і сприятиме зменшенню вихрових струмів. З вихровими струмами ведуть боротьбу тому, що вони нагрівають магнітопровід, призводять до розмагнічування і створюють додаткові втрати.

 Подивись відео

                         

 
 
 

95efac4a359bb3eaca93d20fdea8c9c5

 

 

Подробнее ...